Akademia Menadżera MŚP > Aktualności > Akademia menadżera > Wyjaśnienie do Załącznika 3 do Regulaminu

Wyjaśnienie do Załącznika 3 do Regulaminu

Ilekroć w załączniku mowa o danych historycznych dot. statusu przedsiębiorcy do określenia kategorii MŚP należy je interpretować jak niżej:

3. Dane historyczne dot. statusu przedsiębiorcy
Status przedsiębiorcy Stan na n-2 Stan na n-1

Stan aktualny (na „n”)
(ostatni zatwierdzony rok obrachunkowy)*

mikro przedsiębiorca      
mały przedsiębiorca      
średni przedsiębiorca      
przedsiębiorca inny niż MŚP      

n: ostatni zatwierdzony rok obrachunkowy np. 2018
n-1: poprzedni zatwierdzony rok obrachunkowy np. 2017
n-2: drugi rok wstecz od ostatniego zatwierdzonego roku obrachunkowego np. 2016

* Zgodnie z art. 4 ust. 1 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014, do określania liczby personelu i kwot finansowych wykorzystuje się dane odnoszące się do ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego i obliczane w skali rocznej. Uwzględnia się je począwszy od dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. Kwota wybrana jako obrót jest obliczana z pominięciem podatku VAT i innych podatków pośrednich. Jeżeli w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych dane przedsiębiorstwo stwierdza, że w skali rocznej przekroczyło pułapy zatrudnienia lub pułapy finansowe określone w art. 2, lub spadło poniżej tych pułapów, uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ww. Załącznika nr 1 w przypadku nowo utworzonych przedsiębiorstw, których księgi rachunkowe nie zostały jeszcze zatwierdzone, Przedsiębiorca przedstawia odpowiednie dane, które pochodzą z szacunków dokonanych w dobrej wierze w trakcie roku obrotowego.

 

.

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.