Akademia Menadżera MŚP > Aktualności > Akademia menadżera > Termin naboru i limity wsparcia

Termin naboru i limity wsparcia

Szanowni Państwo,

Najbliższą rundę naboru dokumentów rekrutacyjnych zaplanowaliśmy na II połowę maja br.

Zachęcamy do śledzenia strony na bieżąco.

Informujemy, że w ramach Makroregionu 5 obowiązują następujące limity wsparcia:

Kategoria przedsiębiorstwa

Maksymalny koszt usług rozwojowych brutto (wraz
z wkładem własnym Przedsiębiorcy)

w tym na Diagnozę potrzeb maksymalnie

Mikroprzedsiębiorstwo

14 244,00

6 300,00

Małe przedsiębiorstwo zatrudniające do 25 pracowników*

59 300,00

10 200,00

Małe przedsiębiorstwo zatrudniające powyżej 25 pracowników*

13 800,00

Średnie przedsiębiorstwo

93 055,00

19 400,00

Maksymalny koszt usług rozwojowych (wraz z wkładem własnym Przedsiębiorcy), przypadający na Pracownika wynosi 10 138,25 zł

*Liczone jako RJP – roczne jednostki pracy zgodnie z art. 5 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014

Przypominamy o obowiązkowym pierwszym etapie rekrutacji poprzez Formularz rejestracyjny, zamieszczony na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Akademia Menadżera MŚP”:

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz

Przedsiębiorcy, którzy zarejestrują się na stronie PARP przed ogłoszeniem naboru, zostaną poinformowani na 7 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem najbliżej rundy naboru o jej terminie.

Warunkiem skorzystania ze wsparcia w ramach projektu jest:
• posiadanie przez Przedsiębiorcę profilu instytucjonalnego w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
• posiadanie profilu indywidualnego w BUR przez osobę/y delegowaną/e na usługę/i przez Przedsiębiorcę

Rekomendujemy wcześniejszą rejestrację w BUR: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/users/register, co usprawni procedurę udzielania wsparcia na późniejszym etapie.

.

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.