Ścieżki wsparcia

Wsparcie w ramach Projektu:
• służy podniesieniu kompetencji kadry kierowniczej MŚP w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi
• będzie realizowane zgodnie z zawartą przez Przedsiębiorcę z Operatorem Umową wsparcia w formie refundacji części poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług wybranych we współpracy z Operatorem z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) dostępnych wyłącznie z opcją „współfinansowane z EFS”
• może obejmować refundację części kosztów:
− opracowania Diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa,
− usług rozwojowych zgodnych z „Opisem uniwersalnych kompetencji menadżerskich” (dostępny w zakładce do pobrania), których zakres wynika z Diagnozy potrzeb rozwojowych.

Posiadanie przez Przedsiębiorstwo Diagnozy potrzeb rozwojowych jest warunkiem udzielenia wsparcia.

Diagnoza powinna wynikać ze strategii przedsiębiorstwa i składać się z:
a) analizy strategicznej przedsiębiorstwa, w której opisane są obszary wymagające interwencji, aby zrealizować strategię;
b) analizy kompetencji kadry zarządzającej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, koniecznych do osiągnięcia strategii, na podstawie której można:
− stwierdzić kto i w jakim zakresie posiada ewentualne luki kompetencyjne, które będą stanowić podstawę do udzielenia wsparcia (dofinansowania usług rozwojowych) w ramach projektu;
− określić potrzeby edukacyjne grupy docelowej i zakres merytoryczny usług rozwojowych zgodny
z Opisem uniwersalnych kompetencji menadżerskich.
Minimalny zakres Diagnozy stanowi załącznik do Regulaminu (dostępny w zakładce do pobrania).

W przypadku gdy Przedsiębiorca dysponuje Diagnozą potrzeb rozwojowych, Operator dokonuje weryfikacji czy Diagnoza spełnia ww warunki oraz czy nie została przygotowana nie wcześniej niż 3 lata wstecz – pod uwagę będzie brany taki sam okres jak przy obliczaniu kwoty pomocy de minimis.

Przedsiębiorca w ramach projektu może skorzystać z jednej z następujących ścieżek wsparcia:

Ścieżka A (w przypadku nieposiadania aktualnej Diagnozy potrzeb rozwojowych spełniającej wymagania konkursowe):
• refundacja części kosztów usług rozwojowych służących opracowaniu Diagnozy lub jej części
tj. analizy luk kompetencyjnych kadry menadżerskiej
oraz
• refundacja części kosztów usług rozwojowych wynikających z Diagnozy, służących nabyciu uniwersalnych kompetencji menadżerskich przez właścicieli i/lub kadrę kierowniczą i/lub osoby przewidziane do objęcia stanowiska kierowniczego w okresie 1 roku od zawarcia Umowy wsparcia.

Ścieżka B (w przypadku posiadania aktualnej Diagnozy potrzeb rozwojowych spełniającej wymagania konkursowe):
• refundacja części kosztów usług rozwojowych wynikających z Diagnozy, służących nabyciu uniwersalnych kompetencji menadżerskich przez właścicieli i/lub kadrę kierowniczą i/lub osoby przewidziane do objęcia stanowiska kierowniczego w okresie 1 roku od zawarcia Umowy wsparcia.

.

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.