Rekrutacja

Rekrutacja do Projektu jest prowadzona cyklicznie w 21–dniowych (dni kalendarzowe) rundach przez cały okres realizacji Projektu lub do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów usług rozwojowych, będących w dyspozycji Operatora.

Terminy przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych w ramach danej rundy naboru będą określone w ogłoszeniach o naborze, publicznie dostępnych na stronie internetowej Operatora https://akademiamenadzera.com.pl/ co najmniej 7 dni kalendarzowych przed otwarciem każdej rundy.

W każdym kwartale planowane są nie więcej niż 2 rundy naboru dokumentów rekrutacyjnych.

Rekrutacja składa się z dwóch etapów:

ETAP I → REJESTRACJA NA STRONIE PARP

Przedsiębiorcy swoje zainteresowanie udziałem w Projekcie wyrażają poprzez obowiązkowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie internetowej PARP: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz

Rejestracja poprzez formularz nie jest równoznaczna z przystąpieniem i zakwalifikowaniem do Projektu.

ETAP II → ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW U OPERATORA

Za moment przystąpienia do projektu uznaje się datę i godzinę wpływu skanu podpisanego Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik 2) podczas trwającej rundy naboru na adres skrzynki elektronicznej Operatora tj. Lidera lub Partnera, zgodnie z podziałem obszaru rekrutacji ze względu na siedzibę Przedsiębiorstwa (MDDP: woj. zachodniopomorskie i wielkopolskie; DARR: woj. dolnośląskie i lubuskie):
MDDP – rekrutacja@akademiamenadzera.com.pl
DARR – akademia@darr.pl
z zastrzeżeniem, iż dokumenty w oryginale w wersji papierowej zostaną dostarczone do odpowiedniego biura Projektu (osobiście/kurierem/pocztą) w ciągu 5 dni roboczych pod rygorem nierozpatrzenia zgłoszenia. Jeżeli Operator stwierdzi, że przesłany oryginał Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik 2) różni się od dokumentu przesłanego elektronicznie pozostawia je bez rozpatrzenia. W wersji elektronicznej Przedsiębiorca przesyła wyłącznie Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa.

Weryfikacja dokumentów prowadzona będzie na bieżąco zgodnie z kryteriami formalnymi:
a) wielkość przedsiębiorstwa: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa zgodnie z art. 2 zał. I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 (szczegółowe informacje: WAŻNE STRONY »),
b) siedziba: na obszarze województwa dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego lub zachodniopomorskiego (Makroregionu 5),
c) stanowisko osób przewidzianych do objęcia wsparciem: właściciel, osoba zajmująca stanowisko kierownicze/przewidziana do objęcia takiego stanowiska.

Nie spełnienie kryteriów formalnym jest równoznaczne z odrzuceniem zgłoszenia do projektu.

Pierwszeństwo w otrzymaniu wsparcia zapewnione zostanie poprzez kryteria premiujące:
• jeśli usługi szkoleniowe/doradcze mające podlegać współfinansowaniu, wynikają z planu rozwoju opracowanego w ramach działań 2.2 PO WER
• jeśli MŚP/jego pracownicy nie korzystali w roku bieżącym i poprzedzających 2 latach ze wsparcia na usługi rozwojowe.

W ramach Projektu co najmniej 75% uczestników/-czek Projektu stanowić będą właściciele i/lub pracownicy mikro lub małych przedsiębiorstw.

Weryfikacja kwalifikowalności Przedsiębiorcy do udziału w Projekcie jest dokonywana w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zamknięcia danej rundy naboru. Termin może zostać wydłużony, w szczególności w przypadku dużej liczby zgłoszeń.

Operator honorować będzie kolejność zgłoszeń tj. kolejność wpływu dokumentacji rekrutacyjnej, na ostatnim etapie sporządzania listy rankingowej.

Dokumentacja niekompletna zostaje bez rozpatrzenia. W przypadku negatywnej weryfikacji Przedsiębiorcy nie przysługuje możliwość odwołania się od wyników rekrutacji. Nie wyklucza to możliwości ponownego składania dokumentów zgłoszeniowych w kolejnej rundzie naboru.

Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej Przedsiębiorca zawiera z Operatorem Umowę wsparcia, w ramach której udziela Przedsiębiorcy limitu na refundację części kosztów zakupu usług rozwojowych. Umowa może zostać zawarta pod warunkiem:
a) posiadania przez Przedsiębiorcę profilu instytucjonalnego w Bazie Usług Rozwojowych;
b) posiadania profilu indywidualnego w BUR przez osobę/y delegowaną/e na usługę/i przez Przedsiębiorcę.

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.