Akademia Menadżera MŚP > Aktualności > Akademia menadżera > Ogłaszamy IV rundę naboru

Ogłaszamy IV rundę naboru

Szanowni Państwo,

MDDP Akademii Biznesu Sp. z o. o. jako Operator Makroregionu 5 ogłasza IV rundę naboru zgłoszeń do projektu pn. „Akademia Menadżera MŚP – wsparcie dla mikro małych i średnich firm z woj. dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” o numerze POWR.02.21.00-00-3010/18 WYŁĄCZNIE DLA MIKRO i MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z SIEDZIBĄ GŁÓWNĄ NA TERENIE WOJEWÓDZTW WIELKOPOLSKIEGO I ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Zgłoszenia przedsiębiorstw z województw dolnośląskiego i lubuskiego nie będą rozpatrywane w ramach aktualnej rundy.

UWAGA dla Przedsiębiorstw, które otrzymały decyzję negatywną w ramach I lub II rundy naboru lub zrezygnowały z udziału: Obowiązkowa jest dla Państwa powtórna procedura rejestracji przez Formularz rejestracyjny na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W innym przypadku nie będziemy w stanie rozpatrzyć Państwa zgłoszenia.

TERMIN IV rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej):
od 29.01.2021 r. od godz. 8:00 do 18.02.2021 r. do godz. 16:00.

Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia rundy naboru po przekroczeniu 150% przewidzianej alokacji w złożonych przez Przedsiębiorców formularzach zgłoszeniowych.

Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: https://akademiamenadzera.com.pl/ w zakładce „Do pobrania”. Niedopuszczalne jest wypełnianie i przesyłanie dokumentacji rekrutacyjnej na wzorach z poprzednich rund naboru. Prosimy o pobranie aktualnych wzorów. Zalecamy zapoznanie się z dokumentem „Najczęściej popełniane błędy dot. procesu rekrutacji” udostępnionym w zakładceDo pobrania”.

FORMA I MIEJSCE składania dokumentów (OBYDWA ETAPY SĄ OBOWIĄZKOWE):

1.Wyłącznie skan podpisanego Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik 2 do Regulaminu) na adres skrzynki elektronicznej:

MDDP mikro i małe przedsiębiorstwa
z siedzibą główną na terenie województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego
rekrutacja@
akademiamenadzera.com.pl

Uwaga: skrzynka służy jedynie do składania Formularzy zgłoszeniowych i jest aktywna tylko w terminie trwania naboru; pozostałe sprawy obsługiwane są przez skrzynkę biuro@akademiamenadzera.com.pl

Zgłoszenie musi zostać wysłane z adresu poczty elektronicznej podanego w Formularzu zgłoszeniowym przedsiębiorstwa (Załącznik 2) w sekcji „Informacje podstawowe”, pole „E-mail Przedsiębiorstwa”.
Tytuł wiadomości e-mail ze zgłoszeniem: „Runda 4_Nazwa przedsiębiorstwa”.

2. Oryginał Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik 2 do Regulaminu) oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych (osobiście/kurierem/pocztą) w wersji papierowej w ciągu 10 dni roboczych* do Biura Projektu: MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o., ul. Grzybowska 56, Budynek „Biura przy Warzelni”, Recepcja C, 00-844 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Akademia Menadżera” – runda 4.
* Liczone od następnego dnia od wysyłki wersji elektronicznej Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo w ramach jednej rundy naboru może złożyć Formularz zgłoszeniowy i dokumentację rekrutacyjną tylko raz. Kolejne wersje dokumentów rekrutacyjnych złożone w ramach tej samej rundy nie będą rozpatrywane.

Dofinansowanie, które otrzymuje Przedsiębiorca w ramach kwoty wsparcia, stanowi pomoc de minimis lub pomoc publiczną. Podstawowym rodzajem pomocy udzielanej w Projekcie jest pomoc de minimis. W przypadku, gdy Przedsiębiorca wykorzystał dozwolony limit pomocy de minimis może być mu udzielona pomoc publiczna na zasadach ogólnych.

Wartość dofinansowania:
• W przypadku korzystania z pomocy de minimis Przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie w wysokości nie większej niż 80% kosztów usług rozwojowych.
Limity wydatkowania środków przypadające na przedsiębiorstwo oraz na pracownika określa Regulamin.
Wniesienie wkładu własnego Przedsiębiorcy, stanowiącego co najmniej 20% wartości usług rozwojowych, jest warunkiem koniecznym udziału w projekcie.
• Dofinansowanie Przedsiębiorca otrzymuje zawsze jako refundację poniesionych kosztów usług rozwojowych (po odjęciu od kosztu usługi rozwojowej wkładu własnego Przedsiębiorstwa).

Przy określaniu statusu MŚP oraz badaniu wpływu powiązań z innymi podmiotami na status MŚP zalecamy posłużenie się wyjaśnieniami zawartymi w dokumencie „Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP” dostępnym na stronie projektu w zakładce „Do pobrania” oraz w Instrukcji w Załączniku 3 do Regulaminu „Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP”. Pomocniczo na stronie internetowej pod adresem http://kwalifikator.een.org.pl/ dostępny jest kwalifikator MŚP, który służy do określania wielkości przedsiębiorstwa.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Biuro Projektu:
MDDP Akademia Biznesu Sp. z o. o.
tel. 22 162 78 28
e-mail: biuro@akademiamenadzera.com.pl

.

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.