Akademia Menadżera MŚP > O projekcie

O projekcie

Projekt „Akademia Menadżera MŚP – wsparcie dla mikro małych i średnich firm z woj. dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Projekt realizowany w okresie od 01.11.2018  do 30.06.2021r.

Adresatami projektu są:
• właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
• osoby zajmujące stanowiska kierownicze
• osoby przewidziane do objęcia stanowiska kierowniczego w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy i/lub przedsiębiorstwa, które mają główną siedzibę na obszarze tzw. Makroregionu 5, który obejmuje 4 województwa:
• dolnośląskie
• lubuskie
• wielkopolskie
• zachodnio-pomorskie

Wsparciem można także objąć pracowników oddziałów/filii przedsiębiorstwa spoza danego województwa na terenie którego znajduje się siedziba przedsiębiorcy.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji u minimum 371 kobiet i 556 mężczyzn spośród 1030 objętych wsparciem właścicieli około 344 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (dalej MŚP)/pracowników kadry menadżerskiej/osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi.

W ramach projektu przewidziano realizację następujących działań:

1. Opracowanie Diagnozy potrzeb przedsiębiorstwa i luk kompetencyjnych kadry menadżerskiej.
Opracowane diagnozy potrzeb przyczyni się do dalszego rozwoju MŚP i umacniania ich pozycji na rynku.

2. Usługi rozwojowe z zakresu podnoszenia kompetencji menadżerskich pracowników MŚP w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi.

Zdobyte przez Uczestników projektu wiedza i umiejętności umożliwią zwiększenie zdolności adaptacyjnych MŚP, a nabyte kompetencje wpłyną na poprawę ich sytuacji na rynku pracy.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, spełniających następujące warunki:
a) należą do sektora MŚP https://www.parp.gov.pl/definicja-msp
b) posiadają siedzibę główną (co wynika z zapisów w CEiDG / KRS) na terenie Makroregionu 5 tj. woj. dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego;
c) planują objęcie wsparciem w ramach Projektu osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze, w tym właścicieli;
d) posiadają Diagnozę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa spełniającą odpowiednie kryteria (dalej: Diagnoza), a w przypadku nieposiadania takiej analizy, deklarują gotowość do jej przygotowania w ramach Projektu z wykorzystaniem odpowiedniej usługi rozwojowej;
e) spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej;
f) nie zostały objęte wsparciem w ramach „Akademii Menadżera MSP”, tj. nie otrzymały dofinansowania w ramach projektów realizowanych przez innych niż realizujący niniejszy Projekt Operatorów, wyłonionych w konkursie POWR.02.21.00-IP.09-00-003/18.

Całkowita wartość projektu: 11 945 945,00 PLN
Kwota dofinansowania: 9 813 385,00 PLN

Etapy realizacji projektu:
I → Etap Rekrutacja: obejmuje złożenie wniosku na stronie PARP (tzw. rejestracja do projektu) https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz oraz złożenie kompletu dokumentów u Operatora
II → Etap Uzyskanie zakwalifikowania MŚP/pracowników kadry menadżerskiej do projektu/spełnienie warunków formalnych
III → Etap Wybór usług w BUR – weryfikacja kwalifikowalności usług przez Operatora
IV → Etap Zawarcie Umowy wsparcia
V → Etap Realizacja usług rozwojowych z BUR
a) Przeprowadzenie Diagnozy Potrzeb Przedsiębiorstwa (w przypadku MŚP, które nie posiadają diagnozy zgodnej z wymaganiami konkursu)
b) Realizacja usług rozwojowych z zakresu kompetencji menadżerskich wynikających z Diagnozy potrzeb rozwojowych
VI → Etap Opłacenie usługi przez Przedsiębiorcę (100% wartości usługi)
VII → Etap Rozliczenie wsparcia: złożenie wniosku o refundację części kosztów usług u Operatora

Poziom refundacji kosztów usług rozwojowych z Projektu wynosi do 80% kosztów.
Refundacja usług rozwojowych stanowi pomoc de minimis /pomoc publiczną. W przypadku przedsiębiorstw z przekroczonym limitem pomocy de minimis pomoc publiczna udzielana na zasadach ogólnych.
Czytaj więcej: https://www.parp.gov.pl/pomoc-de-minimis

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.