Akademia Menadżera MŚP > Aktualności > Akademia menadżera > III NABÓR OTWARTY – okres naboru od 21 KWIETNIA 2020 do 11 MAJA 2020 – skierowany do mikro i małych przedsiębiorstw z siedzibą w woj. DOLNOŚLĄSKIM i woj. LUBUSKIM

III NABÓR OTWARTY – okres naboru od 21 KWIETNIA 2020 do 11 MAJA 2020 – skierowany do mikro i małych przedsiębiorstw z siedzibą w woj. DOLNOŚLĄSKIM i woj. LUBUSKIM

MDDP Akademii Biznesu Sp. z o. o. w imieniu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (Partnera) ogłasza III rundę naboru zgłoszeń do projektu pn. „Akademia Menadżera MŚP – wsparcie dla mikro małych i średnich firm z woj. dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” o numerze POWR.02.21.00-00-3010/18 

Zasady naboru zapisano szczegółowo w paragrafie 5 „Procedura rekrutacyjna przedsiębiorstw” Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa (aktualizacja z dnia  01.04. 2020 dostępna na stronie Projektu https://akademiamenadzera.com.pl/do-pobrania/)

zakładka: „III Runda Naboru _Dokumenty Zgłoszeniowe _ województwo dolnośląskie i lubuskie”)

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO III NABORU:

III runda naboru przeznaczona jest WYŁĄCZNIE dla „Mikro i Małych” przedsiębiorstw z siedzibą główną na terenie województw dolnośląskiego i lubuskiego.

TERMINY :  

W III rundzie naboru  obowiązują następujące terminy przyjmowania „Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa” (wzór stanowi Załącznik 2 do Regulaminu ) w formie elektronicznej :

ROZPOCZĘCIE od dnia 21.04.2020 r. od godz. 8:00   
ZAKOŃCZENIE do  dnia 11.05.2020 r. do godz. 16:00

(tylko formularze przysłane w tym okresie „data/godzina” będą rozpatrywane przez Operatora w tej rundzie naboru)

 FORMA I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 Scan uzupełnionego i podpisanego  „Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa” (wzór stanowi Załącznik 2 do Regulaminu ) w formie elektronicznej należy wysłać na adres skrzynki elektronicznej: akademia@darr.pl

 Uwaga: skrzynka  jest aktywna w trakcie trwania projektu dla przedsiębiorstwa z siedzibą główną na terenie województw dolnośląskiego i lubuskiego.

ETAPY SKŁADANIA DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH:

1. POSIADANIE NUMERU REJESTRACYJNEGO W BAZIE POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (PARP)

UWAGA :

• Każdy przedsiębiorca, który jest zainteresowany udziałem w projekcie – musi przejść – przed złożeniem formularza zgłoszeniowego u Operatora – proces rejestracji przez Formularz rejestracyjny na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz

W trakcie rejestracji na adres mailowy otrzymają Państwo indywidualny numer rejestracyjny w Bazie PARP. W przypadku braku rejestracji (braku posiadania numeru rejestracyjnego) nie będziemy mogli w procesie rekrutacji rozpatrzyć Państwa zgłoszenia. REJESTRACJA musi się odbyć  PRZED DATĄ wysłania scanu „Formularza zgłoszeniowego” do Operatora;

• Przedsiębiorstwa, które otrzymały „decyzję negatywną” od Operatora w ramach I rundy naboru lub zrezygnowały z udziału obowiązkowo musza przejść powtórną procedurę rejestracji przez Formularz rejestracyjny na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Otrzymają Państwo ponownie aktualny numer rejestracyjny w Bazie PARP . W przypadku braku aktualnej rejestracji nie będziemy mogli rozpatrzyć Państwa zgłoszenia.

2. PRZESŁANIE SCANU UZUPEŁNIONEGO I PODPISANEGO „FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA” (wzór stanowi Załącznik 2 do Regulaminu  z dnia 01.04.2020 )

Dokument (scan) w formie elektronicznej należy wysłać na adres skrzynki elektronicznej akademia@darr.pl w okresie trwania naboru.

Zgłoszenia przyjmujemy od godz. 8.00 w dniu 21 .04.2020r – do godz. 16.00 w dniu 11.05.2020 r.  

Ważne:
› przesłane Formularze w innym czasie nie będą rozpatrywane;
› w procesie tworzenia list rankingowych kolejność zgłoszeń (data i godzina wpływu na adres poczty akademia@darr.pl) jest jednym z czynników wpływających na miejsce w liście rankingowej

Zgłoszenie Przedsiębiorstwa musi zostać wysłane z adresu poczty elektronicznej podanego w Formularzu zgłoszeniowymprzedsiębiorstwa (Załącznik 2) w sekcji „Informacje podstawowe”, pole „E-mail Przedsiębiorstwa”.

Tytuł wiadomości e-mail ze zgłoszeniem Przedsiębiorstwa: „3_Runda _Nazwa przedsiębiorstwa”

3. PRZESŁANIE W WERSJI PAPIEROWEJ ORYGINAŁU ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH „KOMPLET DOKUMETÓW ZGŁOSZENIOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA”

KOMPLET DOKUMETÓW ZGŁOSZENIOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

stanowią następujące poprawnie wypełnione i podpisane dokumenty

WZORY do pobrania w zakładce „DO POBRANIA” pn.”3 nabór – aktualne dokumenty zgłoszeniowe”

 

Załącznik 2- Formularza zgłoszeniowy 

obligatoryjny

                       DIAGNOZA POTRZEB ROZWOJOWYCH

jeśli dotyczy

Załącznik 3 – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP

obligatoryjny

Załącznik 4 – Formularz/e zgłoszeniowy/e właściciela/pracownika/ów

obligatoryjny

Załącznik 5 – Oświadczenie/a uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych

obligatoryjny

Załącznik 6 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

jeśli dotyczy

Załącznik 7 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc

jeśli dotyczy

Załącznik 8 – Oświadczenie dotyczące otrzymanej pomocy de minimis

obligatoryjny

Załącznik 9 – Oświadczenie o VAT

obligatoryjny

Pełnomocnictwo do podpisania dokumentów lub oświadczeń w imieniu danego Przedsiębiorstwa udzielone osobie innej niż wskazana/–e w dokumencie rejestrowym, do przekazywanych dokumentów rekrutacyjnych (jeśli dotyczy)

jeśli dotyczy

Oryginał Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik 2 do Regulaminu) oraz oryginały pozostałych dokumentów rekrutacyjnych (Załączniki 3-9 do Regulaminu) należy przesłać / dostarczyć (osobiście/kurierem/pocztą) w wersji papierowej w ciągu 14 dni roboczych* do biura Projektu

adres: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój

z dopiskiem na kopercie „3 Nabór_ Akademia Menadżera” .

* dni liczone od następnego dnia od wysyłki wersji elektronicznej Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa.

UWAGA: W przypadku dalszego zagrożenia i związanych z tym utrudnień Operator poinformuje w dniu 21.04.2020 o ewentualnej zmianie formy i terminach  dostarczenia „kompletu dokumentów zgłoszeniowych” w wersji papierowej.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

III nabór – dostępna kwota – wsparciem będą objęte usługi rozwojowe w kwocie ogółem 1 mln zł (dostępna ogółem kwota refundacji to 800 tys. zł)*

*ze względu na ograniczoną kwotę  pozostająca w dyspozycji do wsparcia  na województwo dolnośląskie i lubuskie  nie wszystkie przedsiębiorstwa otrzymają wsparcie – zostanie utworzona lista rezerwowa. W  przypadku „uwolnienia” środków w trakcie projektu wsparcie będzie kierowane wg kolejności miejsca przedsiębiorstwa na liście rankingowej.

W przypadku korzystania z pomocy de minimisPrzedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie w wysokości nie większej niż 80% kosztów usług rozwojowych.

• Wniesienie wkładu własnego Przedsiębiorcy, stanowiącego co najmniej 20% wartości usług rozwojowych, jest warunkiem koniecznym udziału w projekcie.

Dofinansowanie Przedsiębiorca otrzymuje zawsze jako refundację poniesionych kosztów usług rozwojowych (po odjęciu od kosztu usługi rozwojowej wkładu własnego Przedsiębiorstwa).

Limity wydatkowaniaśrodków przypadające na przedsiębiorstwo oraz na pracownika określa Regulamin w & 4 ust. 11,12

Maksymalny koszt usług rozwojowych (wraz z wkładem własnym Przedsiębiorcy) wynikający z Projektu, przypadający na Przedsiębiorcę, jest uzależniony od wielkości firmy i wynosi odpowiednio:1.mikroprzedsiębiorstwo – 14 244,00 zł, w tym na Diagnozę potrzeb maksymalnie 6 300 zł;
2.małe przedsiębiorstwo zatrudniające do 25 pracowników– 59 322,00 zł, w tym na Diagnozę potrzeb maksymalnie 10 200,00 zł;
3.małe przedsiębiorstwo zatrudniające powyżej 25 pracowników –– 59 322,00 zł, w tym na Diagnozę potrzeb maksymalnie 13 800,00 zł.
4.średnie przedsiębiorstwo – 93 055,00 zł, w tym na Diagnozę potrzeb maksymalnie 19 400,00 zł.

Maksymalny koszt usług rozwojowych (wraz z wkładem własnym Przedsiębiorcy) wynikający z Projektu, przypadający na Pracownika, wynosi 10 138,25 zł (koszt diagnozy nie wlicza się do limitu wsparcia przypadającego na pracownika).

DODATKOWE WSKAZÓWKI:

Zalecamy uważne przeczytanie Regulaminu, wzoru umowy oraz pozostałych załączników.

Wybrane istotne na etapie rekrutacji informacje :

• Dokumentacja rekrutacyjna niekompletna nie zawierająca wszystkich wymaganych załączników (wskazanych w Regulaminie § 5 ust. 8) zostaje bez rozpatrzenia. Nie wyklucza to możliwości ponownego składania dokumentów zgłoszeniowych w kolejnej rundzie naboru na dany obszar.

Przedsiębiorstwo w ramach jednej rundy naboru może złożyć Formularz zgłoszeniowy i dokumentację rekrutacyjną tylko raz. Kolejne wersje dokumentów rekrutacyjnych złożone w ramach tej samej rundy nie będą rozpatrywane.

• Dofinansowanie, które otrzymuje Przedsiębiorca w ramach kwoty wsparcia, stanowi pomoc de minimislub pomoc publiczną.

Podstawowym rodzajem pomocy udzielanej w Projekcie jest pomoc de minimis.

W przypadku, gdy Przedsiębiorca wykorzystał dozwolony limit pomocy de minimis może być mu udzielona pomoc publiczna na zasadach ogólnych

Przy określaniu statusu MŚP oraz badaniu wpływu powiązań z innymi podmiotami na status MŚP zalecamy posłużenie się wyjaśnieniami zawartymi w dokumencie „Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP” dostępnym na stronie projektu w zakładce „Do pobrania” oraz w Instrukcji w Załączniku 3 do Regulaminu „Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP”. Pomocniczo na stronie internetowej pod adresem http://kwalifikator.een.org.pl/dostępny jest kwalifikator MŚP, który służy do określania wielkości przedsiębiorstwa.

Na etapie składania Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik 2), Przedsiębiorca zobowiązany jest do zarejestrowania firmy i pracowników w BUR i utworzenia profilu uczestnika instytucjonalnego czyli profilu firmy. W przypadku jednoosobowych działalności, właściciel firmy jest zobowiązany zarejestrować się jako pracownik, a następnie jako pracodawca i utworzyć profil dla firmy.

Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej Przedsiębiorca zawiera z Operatorem Umowę wsparcia (wzór Załącznik 10 do Regulaminu), w ramach której udziela Przedsiębiorcy limitu na refundację części kosztów zakupu usług rozwojowych. Umowa może zostać zawarta pod warunkiem posiadania przez Przedsiębiorcę profilu instytucjonalnego w BUR oraz posiadania profilu indywidualnego w BUR przez osobę/y kierowaną/e na usługę/i (warunki delegowania uczestników do projektu doprecyzowano w § 6 Regulaminu.)

ZASADY NABORU:

Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” z dnia 01.04.2020 r  dostępny na stronie projektuhttps://akademiamenadzera.com.pl/ w zakładce „Do pobrania””  III NABÓR . W zakładce też są umieszczone aktualne dokumenty (załączniki) .Prosimy o pobranie aktualnych wzorów dla III naboru.

Zalecamy zapoznanie się z dokumentem „Najczęściej popełniane błędy dot. procesu rekrutacji” udostępnionym w zakładce Do pobrania”.

W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT:

Zespól Projektowy DARR S.A.

III Nabór:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

*dostępność: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00

Mariola Stanisławczyk
Telefon: 607 755 900

Małgorzata Rogoża
Telefon: 665 119 123    

*pytania dotyczące III naboru można przesyłać na adres: mariola.stanislawczyk@darr.pl wpisując w temacie wiadomości : „3 _AM_zapytanie_nazwa firmy” 

.

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.