FAQ

1. Czy jako współwłaściciel i wspólnik w spółce cywilnej jestem samozatrudniony i zaznaczam  w Załączniku 2 (formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa) Sekcja I – Informacje szczegółowe -> status przedsiębiorstwa („w tym samozatrudniony”?) dodatkowe pole „w tym samozatrudniony”? Działalność gospodarcza moja oraz wspólnika w s.c. jest zarejestrowana wyłącznie na potrzebę spółki cywilnej.

Odpowiedź: Jeśli spółka cywilna składa się z dwóch działalności gospodarczych bez dodatkowych pracowników to zaznaczamy MIKRO (liczba zatrudnionych 2 osoby tj. właściciele). Zaznaczenie w takim przypadku „w tym samozatrudniony” nie jest konieczne, ale nie będzie traktowane jako błąd dyskwalifikujący formularz.


2. Jak rozumieć zapis „Stan aktualny” w załączniku 3 (Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP) w tabelach dotyczących danych przedsiębiorstwa?

Odpowiedź: Ilekroć w załączniku mowa o danych historycznych dot. statusu przedsiębiorcy do określenia kategorii MŚP należy je interpretować jak niżej:

3. Dane historyczne dot. statusu przedsiębiorcy
Status przedsiębiorcy Stan na n-2 Stan na n-1

Stan aktualny (na „n”)
(ostatni zatwierdzony rok obrachunkowy)*

mikro przedsiębiorca      
mały przedsiębiorca      
średni przedsiębiorca      
przedsiębiorca inny niż MŚP      

n: ostatni zatwierdzony rok obrachunkowy np. 2018
n-1: poprzedni zatwierdzony rok obrachunkowy np. 2017
n-2: drugi rok wstecz od ostatniego zatwierdzonego roku obrachunkowego np. 2016

* Zgodnie z art. 4 ust. 1 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014, do określania liczby personelu i kwot finansowych wykorzystuje się dane odnoszące się do ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego i obliczane w skali rocznej. Uwzględnia się je począwszy od dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. Kwota wybrana jako obrót jest obliczana z pominięciem podatku VAT i innych podatków pośrednich. Jeżeli w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych dane przedsiębiorstwo stwierdza, że w skali rocznej przekroczyło pułapy zatrudnienia lub pułapy finansowe określone w art. 2, lub spadło poniżej tych pułapów, uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ww. Załącznika nr 1 w przypadku nowo utworzonych przedsiębiorstw, których księgi rachunkowe nie zostały jeszcze zatwierdzone, Przedsiębiorca przedstawia odpowiednie dane, które pochodzą z szacunków dokonanych w dobrej wierze w trakcie roku obrotowego.


3. Czy pracownicy zgłoszeni do projektu muszą mieć założone konto w BUR?

Odpowiedź: Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa na etapie składania Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik 2), Przedsiębiorca zobowiązany jest do zarejestrowania firmy i pracowników w BUR i utworzenia profilu uczestnika instytucjonalnego czyli profilu firmy. W przypadku jednoosobowych działalności, właściciel firmy jest zobowiązany zarejestrować się jako pracownik a następnie jako pracodawca i utworzyć profil dla firmy. Operator dokona weryfikacji po otrzymaniu kompletu dokumentów zgłoszeniowych przedsiębiorstwa.


4. Jak wypełnić załącznik nr 3?

Odpowiedź: Przy określaniu statusu MŚP oraz badaniu wpływu powiązań z innymi podmiotami na status MŚP rekomendujemy posłużenie się wyjaśnieniami zawartymi w dokumencie „Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP” dostępnym na stronie:  http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/pl/renditions/pdf

Ponadto na str. 14-18 Załącznika 3 do Regulaminu znajduje się Instrukcja dotycząca wypełniania Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP z przykładami. Załącznik 3 wraz z załącznikami dotyczącymi przedsiębiorstw powiązanych i partnerskich zawiera pytania umożliwiające analizę sytuacji danego przedsiębiorstwa krok po kroku na podstawie dokumentów będących w dyspozycji przedsiębiorstwa.


5. Czy Załącznik nr 3 trzeba wydrukować wraz z „INSTRUKCJĄ dotyczącą wypełniania Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP wraz z załącznikami” czyli strony 14-18?

Odpowiedź: Niewydrukowanie Instrukcji dotyczącej wypełniania Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP nie stanowi błędu dyskwalifikującego formularz.


6. Co należy wpisać w załączniku 4 w punkcie „III. OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU” w przypadku właściciela?

Odpowiedź: Sekcja dotyczy jedynie pracowników. W przypadku właścicieli zalecamy wprowadzić zapis „nie dotyczy”.


7. Co jeśli przedsiębiorstwo nie posiada pieczątki?

Odpowiedź: Przedsiębiorca może przedstawić oświadczenie o nieposiadaniu pieczątki i/lub w miejscu przeznaczonym tylko na pieczątkę wpisać „nie dotyczy” bądź „nie posiadam pieczątki”.


8. Co zrobić jeśli nie mogę zaznaczyć kwadracika podczas wypełniania formularza na komputerze?

Odpowiedź: W takim wypadku prosimy o wprowadzenie znaku „X” obok okienka.


9. Czy definicja personelu/zatrudnionych w rozumieniu RJP (roczne jednostki pracy) jest tożsama z definicją pracownika, który może zostać objęty wsparciem w ramach projektu „Akademia Menadżera”?

Odpowiedź: zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w celu ustalenia statusu MŚP stosuje się następującą definicję:
„Liczba personelu – zgodnie z art. 5 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, odpowiada liczbie rocznych jednostek pracy (RJP), to jest liczbie pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w obrębie danego Przedsiębiorstwa lub jego imieniu w ciągu całego uwzględnianego roku referencyjnego. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, osób, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin, bez względu na długość zatrudnienia lub pracowników sezonowych, jest obliczana jako część ułamkowa RJP. W skład personelu wchodzą: pracownicy, osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego, właściciele – kierownicy, partnerzy prowadzący regularną działalność w Przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe. Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie wchodzą w skład personelu. Nie wlicza się okresu trwania urlopu macierzyńskiego ani wychowawczego”.

Natomiast w § 3 Regulaminu określono kto może zostać objęty wsparciem w ramach projektu:
„W ramach Projektu wsparciem z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi może zostać objęta wyłącznie kadra menadżerska MŚP tj.:
− właściciele
− pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych
− pracownicy przewidziani do objęcia stanowiska kierowniczego”.
Zgodnie z definicją określoną § 1 Regulaminu:
„Pracownik przedsiębiorstwa – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości , wykonującą pracę na rzecz mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy tj.:
1) pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.);
2) pracownika tymczasowego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 594 i 1608);
3) osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;
4) właściciela pełniącego funkcje kierownicze;
5) wspólnika w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe”.


10. Czy data diagnozy w załączniku nr 2 to data przeprowadzenia diagnozy czy odbiór protokołu?

Odpowiedź: Diagnoza potrzeb rozwojowych musi być zaakceptowana przez Przedsiębiorcę tj. opatrzona podpisem zatwierdzającym osoby uprawnionej z ramienia przedsiębiorstwa zgodnie z dokumentem rejestrowym, a data akceptacji traktowana jest jako data sporządzenia.


11. Jak wyliczyć RJR (Roczne Jednostki Robocze) w przypadku jeśli przedsiębiorca zatrudnia osoby na umowy cywilnoprawne?

Odpowiedź: Zgodnie z Artykułem 5 Załącznika nr I do rozporządzenia 651/2014 (definicja MSP): Liczba personelu odpowiada liczbie rocznych jednostek pracy (RJP), to jest liczbie pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego uwzględnianego roku referencyjnego. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, osób, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin, bez względu na długość okresu zatrudnienia, lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJP.
Osoba pracująca na pół etatu przez pełny rok i osoba pracująca na cały etat przez pół roku dają tę samą wartość RJR = 0,5. O tym czy dana osoba na umowie cywilnoprawnej to pracownik decydują cechy tej umowy. Poniżej szerszy fragment z uzasadnienia wyroku sądu w takiej sprawie.
Przedsiębiorca zobowiązany jest stwierdzić czy relacje mają charakter pracodawca – pracownik.
O tym czy dana osoba na umowie cywilnoprawnej to pracownik decydują bowiem cechy tej umowy.
Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego (orzeczenie z 19 sierpnia 1988 OSNCP 1989 poz. 22 o rodzaju stosunku prawnego nie decyduje nazwa umowy, ale jej treść. Dla ustalenia stosunku pracy, jego elementy muszą być przeważające. W tym zakresie Sąd Rejonowy wskazał na treść art. 22 k.p. zgodnie z którym przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Stosunek pracy to więź prawna o charakterze dobrowolnym i trwałym, łącząca pracownika i pracodawcę. Wymaga podkreślenia, że zatrudnienie nie musi mieć zawsze charakteru pracowniczego. Praca może być świadczona także na podstawie umów cywilnoprawnych (orzeczenie Sądu Najwyższego z 9 grudnia 1999 r., I PKN 432/99, OSNP 2001/9/310). Decydującym kryterium odróżniającym umowę o pracę od innych umów jest świadczenie, wykonywanie pracy określonego rodzaju – przez którą należy rozumieć zasadnicze obowiązki pracownika oraz miejsce i czas wykonywania pracy – pod kierownictwem pracodawcy. Pracownik obowiązany jest świadczyć pracę w zorganizowanym zespole pracowniczym, podporządkowanym pracodawcy w granicach wynikających z charakteru pracy i potrzeb pracodawcy oraz zastrzeżonych ustawowo praw pracownika.
Jeżeli umowa wykazuje wspólne cechy dla umowy o pracę oraz umowy prawa cywilnego z jednakowym ich nasileniem, o jej rodzaju decyduje zgodny zamiar stron i cel umowy (wyrok Sądu Najwyższego z 18 czerwca 1998 OSNP 1999 14 449. Ważna jest spójność oświadczeń.

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.